Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

DÀN BÀI ASSIGNMENT - Hỗ trợ triển khai Luận văn - Hướng dẫn cách viết Assignments DÀN BÀI ASSIGNMEN
I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY….
1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty…
1.1 Quá trình hình thành và phát triển
1.1.1 Quá trình hình thành
v Trình bày quá trình hình thành của doanh nghiệp

v Cung cấp thông tin về: Tên công ty, địa chỉ liên hệ, số điện thoại của phòng kế toán, mã số thuế, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm kinh doanh.

1.1.2 Quá trình phát triển qua các giai đoạn

1.1.3 Quy mô và phạm vi hoạt động

§  Quy mô

§  Phạm vi hoạt động

1.1.4 Thành tựu kinh doanh

1.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty

1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ kinh doanh

1.2.1 Quyền hạn của công ty

1.3 Thuận lợi, Khó khăn

1.4 Xu hướng phát triển (nếu có)

2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

2.1 Cơ cấu tổ chức

2.2 Sơ đồ tổ chức

2.3 Nhiệm vụ và quan hệ của các phòng ban

2.3 Chính sách kế toán

II. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT SẢN PHẨM

1. Giới thiệu về sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp trên thị trường

1.1 Các loại sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất (cung cấp)

+ Tên gọi sản phẩm

+ Thành phần

+ Công dụng

1.2 Quy mô ngành

Ø Đánh giá quy mô cung cấp sản phẩm của doanh nghiệp so với thị trường các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm cùng loại.

Ø Xem xét thị phần của doanh nghiệp về sản phẩm so với thị phần của toàn ngành

Ø Biểu đồ về thị phần của doanh nghiệp (Nếu có)

Ø Nêu được ưu, nhược điểm của doanh nghiệp

1.3 Các đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp

§  Trình bày các đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp, chỉ ra đối thủ cạnh tranh chính của doanh nghiệp.

§  Phân tích về ưu điểm và nhược điểm sản phẩm của đối thủ cạnh tranh

§  Chỉ ra khả năng độc quyền của các đối thủ có thị phần lớn trong ngành (nếu có)

1.4 Phương pháp nghiên cứu thị trường

Doanh nghiệp bạn sử dụng các phương pháp nào để nghiên cứu thị trường: Lựa chọn các phương pháp sau:

+ Quan sát trực tiếp

+ Thử nghiệm

+ Nghiên cứu khảo sát

+ Phỏng vấn khách hàng

+ Thu thập thông tin và phân tích

+ Chọn các khách hàng trọng tâm

2. Kế hoạch sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp

2.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp về tình hình bán hàng trong (tháng, quý, năm)

Nếu bạn nào chọn lập kế hoạch cho tháng kế tiếp thì cung cấp báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của tháng trước.

Nếu bạn nào chọn lập kế hoạch cho quý kế tiếp thì cung cấp báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của quý trước

Nếu bạn nào chọn lập kế hoạch cho năm kế tiếp thì cung cấp báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.

Þ Từ bảng bảo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích về tình hình bán hàng của doanh nghiệp như thế nào? Có đạt được mục tiêu đưa ra hay không?

Đưa ra dự đoán về tình hình bán hàng sản phẩm của doanh nghiệp trong tháng tới, quý tới/ năm tới.

2.2 Phân tích các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp

v Nhu cầu sử dụng về nguyên vật liệu, lao động của doanh nghiệp

v Tình hình cung cấp các yếu tố đầu vào của thị trường

v Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp về các yếu tố đầu vào

v Lập bảng kế hoạch về nguyên liệu, lao động (Theo mẫu)

2.3 Phân tích các yếu tố đầu ra của doanh nghiệp

·     Nhu cầu về sản phẩm của thị trường

·     Khả năng cung cấp sản phẩm của doanh nghiệp

·     Khả năng cung cấp của các đối thủ cạnh tranh

·     Lập bảng kế hoạch về tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp (Theo mẫu)

2.4 Phân tích ảnh hưởng của doanh nghiệp về những thay đổi của thị trường (Nếu có)

§  Giá thuê nhà xưởng

§  Lãi suất ngân hàng

§  Lạm phát

§   Tỷ lệ thất nghiệp….

3. Công tác tổ chức R&D trong doanh nghiệp và bằng phát minh sáng chế

3.1 Công tác tổ chức R&D trong doanh nghiệp

ü  Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp

ü  Chi phí doanh nghiệp dùng để đầu tư cho việc nghiên cứu và phát triển

ü  Nhận xét về những hạn chế doanh nghiệp còn đang gặp phải trong tổ chức R&D

ü  Định hướng phát triển trong thời gian tới: Ví dụ: Đầu tư bao nhiêu % trong lợi nhuận cho công tác R&D để khắc phục tình trạng trên, phát triển và nghiên cứu sản phẩm mới….

3.2 Bằng phát minh sáng chế (Nếu có)

Chỉ những doanh nghiệp nào có bằng phát minh về việc sản xuất sản phẩm mới phân tích còn những doanh nghiệp mua lại bảng quyền sản xuất không phân tích mục này.

4. Phân tích

Với những nội dung vừa tìm hiểu trên, phân tích xem với tình hình hiện tại của doanh nghiệp nên:

Ø  Sản xuất ở mức sản lượng là bao nhiêu

Ø  Mức tiêu thụ là bao nhiệu

Ø  Hàng tồn kho là bao nhiêu

Ø  Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới hay không

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP

1.      Tình hình lao động tại doanh nghiệp

1.1    Số lượng lao động của doanh nghiệp

+ Số lượng nhân viên trong quản lý doanh nghiệp

+ Số công nhân hiện tại trong phân xưởng sản xuất (Đối với những doanh nghiệp sản xuất)

+ Số lượng lao động so với quy mô của doanh nghiệp là phù hợp hay không?

1.2  Quy định tuyển dụng, chính sách và chế độ đối với lao động trong doanh nghiệp

a)     Quy định tuyển dụng

v Đối với nhân viên

v Đối với công nhân

b)     Chính sách của công ty

-      Chính sách tiền lương

-      Các quy định về việc tăng lương

-      Số ngày nghỉ phép của nhân viên

-      Các ưu đãi đối với nhân viên làm việc lâu năm cho công ty

-      ……………

c)     Chế độ đãi ngộ

§  Tiền bảo hiểm: BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp

§  Được du lịch hằng năm

§  Dịch vụ chăm sóc sức khỏe: Ví dụ: Được khám sức khỏe định kỳ hằng năm

§  …….

2.      Tiền lương của nhân viên trong doanh nghiệp

-         Bảng tính lương của nhân viên trong doanh nghiệp

-         Bảng tính lương của công nhân

-         Bảng tính lương của nhân viên bán thời gian. Ví dụ: Lương nhân viên bán thời gian là lương của các nhân viên dọn dẹp vệ sinh, lau chìu…

3.      Nhận xét về chi phí tiền lương trong tổng chi phí

-         Xem xét việc sử dụng trong lao động trong doanh nghiệp là hợp lý chưa

-         Xem xét chi phí tiền lương so với tổng chi phí chiếm tỷ trọng nhiều hay ít, nếu nhiều thì phải có biện pháp giải quyết nhăm cắt giảm chi phí để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

(Tổng chi phí lấy số liệu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)

4.      Phân tích ảnh hưởng của thị trường lao động đối với doanh nghiệp

4.1       Trong ngắn hạn

4.2       Trong dài hạn

Þ Ảnh hưởng đến việc cung cấp sản lượng của doanh nghiệp hay không và chi phí sử dụng trong doanh nghiệp.

IV. CHÍNH SÁCH THUẾ TẠI DOANH NGHIỆP

1.      Các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp

Tùy theo doanh nghiệp bạn biết là doanh nghiệp gì mà sẽ áp dụng các loại thuế khác nhau. Tuy nhiên, có một số loại thuế mà các doanh nghiệp đều áp dụng:

-         Thuế thu nhập doanh nghiệp

-         Thuế môn bài

-         Thuế giá trị gia tăng (VAT)

-         Thuế thu nhập cá nhân

Nếu doanh nghiệp bạn viết, sản phẩm còn xuất khẩu sang thị trường các nước trên thế giới thì còn có thuế cuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

Số tiền thuế mà doanh nghiệp phải nộp tương ứng với các loại thuế đó, kèm theo các tờ khai nộp thuế (nếu có)

2.      Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhận từ chính phủ

Tùy thuộc vào các công ty, loại hình sản xuất mà có các hình thức hỗ trợ của chính phủ khác nhau. Doanh nghiệp bạn nhân sự hỗ trợ nào thì phân tích với sự hỗ trợ đó

3.      Những thay đổi về chính sách thuế ảnh hưởng như thế nào đối với doanh nghiệp

3.1  Thuận lợi

3.2  Khó khăn
 
Biểu mẫu:
BẢNG TÍNH LƯƠNG THÁNG… NĂM …
STT
Họ và tên
Cấp bậc
Lương
Số tài khoản
Ngân hàng
Ghi chú
1
Nguyễn Văn A
Giám Đốc
….
……
VCB

2
Trần Thị Lan
Trưởng phòng
…..
……
VCB

3


4


5


6Người lập bảng                                                                                             Giám đốc
(Ký, họ tên)                                                                                                   (Ký, họ tên)


BẢNG KẾ HOẠCH VỀ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP
Chỉ tiêu
Quý
Cả năm
I
II
III
IV
Số lượng sản phẩm cần sản xuất

Định mức lượng NVL (kg/sp)

Nhu cầu vật liệu cần sản xuất

Tồn kho đầu kỳ

NVL cần mua trong kỳ

Đơn giá mua 1kg NVL

Thành tiền

BẢNG KẾ HOẠCH CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

Chỉ tiêu
Quý
Cả năm
I
II
III
IV
Số lượng sản phẩm cần sản xuất

Định mức thời gian lao động (giờ/sp)

Tổng nhu cầu về thời gian lao động

Định mức giá 1 giờ lao động trực tiếp

Tổng chi phí nhân công trực tiếp


BẢNG KẾ HOẠCH CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Chỉ tiêu
Quý
Cả năm
I
II
III
IV
Số lượng sản phẩm tiêu thụ dự kiến

Đơn giá phân bổ chi phí bán hàng và chi phí QLDN

 Định phí
-         Chi phí quảng cáo
-         Lương
-         Khấu hao TSCĐ

Tổng chi phí bán hàng và QLDNBẢNG KẾ HOẠCH SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM SẢN XUẤT
Chỉ tiêu
Quý
Cả năm
I
II
III
IV
Số lượng sản phẩm tiêu thụ dự tính

Số lượng sản phẩm tồn kho cuối kỳ

Tổng nhu cầu

Số lượng tồn kho đầu kỳ

Số lượng sản phẩm cần sản xuất


BẢNG KẾ HOẠCH SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM TIÊU THỤ
Chỉ tiêu
Quý
Cả năm
I
II
III
IV
Số lượng sản phẩm tiêu thụ dự tính

Đơn giá bán mỗi sản phẩm

Tổng doanh thu


 
Mẫu được cung cấp bởi HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN
Nhà phát triển Web CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL INTERNATIONAL
Đơn vị chủ quản CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI TRIỆU PHÚ